Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API.

Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_pag

action=query

(main | query)

Pozyskuj dane z i o MediaWiki.

Wszystkie żądania modyfikacji danych będą musiały najpierw użyć query aby nabyć token. Zapobiega to nadużyciom przez złośliwe strony.

Parametry:
prop

Własności do pozyskania z zakolejkowanych stron.

categories
Lista kategorii, do których należą strony
categoryinfo
Zwraca informacje o danych kategoriach.
contributors
Pozyskuje listę zalogowanych edytorów i liczbę anonimowych edytorów strony.
deletedrevisions
Pozyskaj informacje o usuniętej wersji.
duplicatefiles
Lista wszystkich plików które są duplikatami danych plików bazujących na wartościach z hashem.
extlinks
Zwraca wszystkie zewnętrzne adresy URL (nie interwiki) z podanych stron.
extracts
Returns plain-text or limited HTML extracts of the given pages.
fileusage
Znajdź wszystkie strony, które używają danych plików.
imageinfo
Zwraca informacje o pliku i historię przesyłania.
images
Zwraca wszystkie pliki zawarte na podanych stronach.
info
Pokaż podstawowe informacje o stronie.
iwlinks
Wyświetla wszystkie linki interwiki z danych stron.
langlinks
Zwraca wszystkie linki językowe z podanych stron.
links
Zwraca wszystkie linki z danych stron.
linkshere
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danych stron.
pageimages
Zwraca informacje na temat obrazów na stronie, takie jak miniatury lub wygląd zdjęć.
pageprops
Pozyskaj różne własności strony zdefiniowane w jej treści.
redirects
Zwraca wszystkie przekierowania do danej strony.
revisions
Pozyskaj informacje o wersji.
stashimageinfo
Zwraca informacje o ukrytych plikach.
templates
Zwraca wszystkie strony osadzone w danych stronach.
transcludedin
Znajdź wszystkie strony transklujujące podane strony.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): categories, categoryinfo, contributors, deletedrevisions, duplicatefiles, extlinks, extracts, fileusage, imageinfo, images, info, iwlinks, langlinks, links, linkshere, pageimages, pageprops, redirects, revisions, stashimageinfo, templates, transcludedin
list

Listy do pozyskania.

allcampaigns
Enumerate all UploadWizard campaigns.
allcategories
Wymień wszystkie kategorie.
alldeletedrevisions
Wymień wszystkie usunięte wersje użytkownika lub z przestrzeni nazw.
allfileusages
Lista wykorzystania pliku, także dla nieistniejących.
allimages
Kolejno wylicza wszystkie obrazy.
alllinks
Wylicza wszystkie linki kierujące do danej przestrzeni nazw.
allpages
Kolejno wylicza wszystkie strony w danej przestrzeni nazw.
allredirects
Lista wszystkich przekierowań do przestrzeni nazw.
allrevisions
Wyświetl wszystkie wersje.
alltransclusions
Lista wszystkich transkluzji (stron osadzonych przy użyciu {{x}}), łącznie z nieistniejącymi.
allusers
Wylicza wszystkich zarejestrowanych użytkowników.
backlinks
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danej strony.
blocks
Lista wszystkich zablokowanych użytkowników i adresów IP.
categorymembers
Wszystkie strony w danej kategorii.
embeddedin
Znajdź wszystkie strony, które mają osadzony (transkludowany) podany tytuł.
exturlusage
Wylicz strony zawierające podany adres URL.
filearchive
Kolejno wylicz wszystkie usunięte pliki.
gadgetcategories
Zwraca listę kategorii gadżetów.
gadgets
Zwraca listę gadżetów używanych na tej wiki.
imageusage
Znajdź wszystkie strony używające pliku o podanym tytule.
iwbacklinks
Znajdź wszystkie strony kierujące do podanego linku interwiki.
langbacklinks
Znajdź wszystkie strony kierujące do podanego linku językowego.
logevents
Pobierz zdarzenia z rejestru.
mystashedfiles
Get a list of files in the current user's upload stash.
pagepropnames
Lista wszystkich nazw właściwości stron w użyciu na wiki.
pageswithprop
Lista wszystkich stron używających podanej właściwości strony.
prefixsearch
Wykonaj wyszukiwanie tytułów stron według prefiksu.
protectedtitles
Lista wszystkich tytułów zabezpieczonych przed tworzeniem.
querypage
Pobierz listę dostarczoną przez opartą na QueryPage stronę specjalną.
random
Pobierz zestaw losowych stron.
recentchanges
Wylicz ostatnie zmiany.
search
Wykonaj wyszukiwanie pełnotekstowe.
tags
Lista znaczników zmian.
usercontribs
Pobierz wszystkie edycje podanego użytkownika.
users
Pobierz informacje o liście użytkowników.
watchlist
Pozyskaj ostatnie zmiany w stronach znajdujacych się na liście obserwowanych obecnego użytkownika.
watchlistraw
Pozyskaj wszystkie strony na liście obserwowanych obecnego użytkownika.
deletedrevs
Przestarzałe. Lista usuniętych wersji.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): allcampaigns, allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, allusers, backlinks, blocks, categorymembers, embeddedin, exturlusage, filearchive, gadgetcategories, gadgets, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, logevents, mystashedfiles, pagepropnames, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, search, tags, usercontribs, users, watchlist, watchlistraw, deletedrevs
meta

Metadane do pozyskania.

allmessages
Zwraca komunikaty z tej witryny.
authmanagerinfo
Pozyskuje informacje o aktualnym statusie poświadczenia.
filerepoinfo
Zwróć meta-informacje na temat repozytorów obrazów skonfigurowanych na wiki.
languageinfo
Return information about available languages.
siteinfo
Zwróć ogólne informacje na temat witryny.
tokens
Pozyskaj tokeny do akcji modyfikujących dane.
userinfo
Pobierz informacje o aktualnym użytkowniku.
Wartości (oddziel za pomocą | lub alternatywy): allmessages, authmanagerinfo, filerepoinfo, languageinfo, siteinfo, tokens, userinfo
indexpageids

Uwzględnij dodatkową sekcję pageids wymieniającą wszystkie zwrócone ID stron.

Type: boolean (details)
export

Eksportuj aktualne wersje wszystkich podanych lub wygenerowanych stron.

Type: boolean (details)
exportnowrap

Zwraca XML eksportu bez zamykania go w wyniku XML (ten sam format co na Specjalna:Eksport). Może zostać użyty tylko z query+export.

Type: boolean (details)
exportschema

Target the given version of the XML dump format when exporting. Can only be used with query+export.

Jedna z następujących wartości: 0.10, 0.11
Default: 0.11
iwurl

Decyduje czy pozykać pełny adres URL jeśli tytuł jest linkiem interwiki.

Type: boolean (details)
continue

Gdy będzie dostępnych więcej wyników, użyj tego do kontynuowania.

rawcontinue

Zwraca surowe dane query-continue do kontynuacji.

Type: boolean (details)
titles

Lista tytułów, z którymi pracować.

Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
pageids

Lista identyfikatorów stron, z którymi pracować.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
revids

Lista identyfikatorów wersji, z którymi pracować.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą | lub alternatywy.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
generator

Pobierz listę stron, z którymi pracować poprzez wykonanie określonego modułu zapytań.

Uwaga: Nazwy parametrów generatora musi poprzedzać prefiks „g”. Zobacz przykłady.

allcategories
Wymień wszystkie kategorie.
alldeletedrevisions
Wymień wszystkie usunięte wersje użytkownika lub z przestrzeni nazw.
allfileusages
Lista wykorzystania pliku, także dla nieistniejących.
allimages
Kolejno wylicza wszystkie obrazy.
alllinks
Wylicza wszystkie linki kierujące do danej przestrzeni nazw.
allpages
Kolejno wylicza wszystkie strony w danej przestrzeni nazw.
allredirects
Lista wszystkich przekierowań do przestrzeni nazw.
allrevisions
Wyświetl wszystkie wersje.
alltransclusions
Lista wszystkich transkluzji (stron osadzonych przy użyciu {{x}}), łącznie z nieistniejącymi.
backlinks
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danej strony.
categories
Lista kategorii, do których należą strony
categorymembers
Wszystkie strony w danej kategorii.
deletedrevisions
Pozyskaj informacje o usuniętej wersji.
duplicatefiles
Lista wszystkich plików które są duplikatami danych plików bazujących na wartościach z hashem.
embeddedin
Znajdź wszystkie strony, które mają osadzony (transkludowany) podany tytuł.
exturlusage
Wylicz strony zawierające podany adres URL.
fileusage
Znajdź wszystkie strony, które używają danych plików.
images
Zwraca wszystkie pliki zawarte na podanych stronach.
imageusage
Znajdź wszystkie strony używające pliku o podanym tytule.
iwbacklinks
Znajdź wszystkie strony kierujące do podanego linku interwiki.
langbacklinks
Znajdź wszystkie strony kierujące do podanego linku językowego.
links
Zwraca wszystkie linki z danych stron.
linkshere
Znajdź wszystkie strony, które linkują do danych stron.
pageswithprop
Lista wszystkich stron używających podanej właściwości strony.
prefixsearch
Wykonaj wyszukiwanie tytułów stron według prefiksu.
protectedtitles
Lista wszystkich tytułów zabezpieczonych przed tworzeniem.
querypage
Pobierz listę dostarczoną przez opartą na QueryPage stronę specjalną.
random
Pobierz zestaw losowych stron.
recentchanges
Wylicz ostatnie zmiany.
redirects
Zwraca wszystkie przekierowania do danej strony.
revisions
Pozyskaj informacje o wersji.
search
Wykonaj wyszukiwanie pełnotekstowe.
templates
Zwraca wszystkie strony osadzone w danych stronach.
transcludedin
Znajdź wszystkie strony transklujujące podane strony.
watchlist
Pozyskaj ostatnie zmiany w stronach znajdujacych się na liście obserwowanych obecnego użytkownika.
watchlistraw
Pozyskaj wszystkie strony na liście obserwowanych obecnego użytkownika.
Jedna z następujących wartości: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatycznie rozwiązuj przekierowania ze stron podanych w query+titles, query+pageids, oraz query+revids, a także ze stron zwróconych przez query+generator.

Type: boolean (details)
converttitles

Konwertuj tytuły do innych wariantów, jeżeli trzeba. Będzie działać tylko wtedy, gdy język zawartości wiki będzie wspierał konwersje wariantów. Języki, które wspierają konwersję wariantów to m.in. en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz oraz zh.

Type: boolean (details)